Charta 2015

Podpísanie CHARTY 2015 je jednou z podmienok účasti v kampani. 

Charta 2015:

"My, dolu podpísaní, prehlasujeme, že sa zapojíme do kampane Európskeho týždňa mobility, ktorý začína v stredu 16. septembra a končí v utorok 22. septembra a to:

  • Organizovaním týždňa aktivít, berúc do úvahy ústrednú tému tohto ročníka „Vybrať. Zmeniť. Kombinovať“.
  • Implementovaním aspoň jedného nového a stáleho opatrenia, ktoré prispeje k postupnému prechodu od osobného auta na prostrediu šetrný dopravný prostriedok.
  • Ak je to možné, aspoň jedno z týchto opatrení, by malo byť trvalé prerozdelenie cestného priestoru v prospech pešej, bicyklovej alebo verejnej dopravy (napr.: uzavretie cesty pre autá, širší chodníky pre peších, vyznačené pruhy pre cyklistov a verejnú dopravu, ukľudňovanie dopravy napr. „zóny 30“)
  • Organizovaním dňa bez áut, vyhradiť jednu alebo niekoľko oblastí, ktoré budú výlučne pre chodcov, cyklistov alebo verejnú dopravu aspoň jeden celý deň (t.j.  1 hodina pred a 1 hodiny po bežnej pracovnej dobe).
    • Pokiaľ je to možné, tento deň bez áut by sa mal uskutočniť v utorok 22. septembra 2015."

Chartu 2015, podpísanú štatutárnym zástupcom mesta je potrebné zaslať na národný kontaktný bod kampane ETM 2015:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor komunikácie a osvety
Ing. Alica Kučerová
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Podpísanú Chartu 2015 si môžete aj samostatne vytlačiť a zverejniť v rámci kampane.

Prílohy: